Our DPOs

 

 

 
  Sahabzada Bilal Omer (PSP)
Oct 2019 - To Date
 
     
    Abadit Nisar (PSP)
    Apr 2019 - Sep 2019
     
Maria Mahmood (PSP)   Rizwan Omer Gondal (PSP)
Aug 2018 - Apr 2019   Jun 2018 - Aug 2018
     
Ismail ur Rehman Kharak (PSP)   Kamran Yousaf Malik (PSP)
Sep 2017 - Jun 2018   Mar 2016 - Sep 2017
     
Shah Nawaz Sandhila (PSP)   Hamayun Masood Sandhu (PSP)
Jun 2013 - Mar 2016   Apr 2013 - Jun 2013
     
Sarfraz Ahmed Falki (PSP)   Jehanzaib Nazir Khan (PSP)
Nov 2012 - Apr 2013   Sep 2011 - Nov 2012
     
Capt.(R) Mohd Sohail CH   Mohammad Kashif (PSP)
Apr 2011 - Aug 2011   Sep 2010 - Apr 2011
     
Waqas Nazir (PSP)   Sabir Ahmed (PSP)
Jul 2009 - Sep 2010   Apr 2009 - Jul 2009
     
Mohd Yousaf Malik (PSP)   Sabir Ahmed (PSP)
Mar 2009 - Apr 2009   May 2008 - Mar 2009
     
Waqar Haider Bhatti (PSP)   Rana Ishrat Ali (SP/INV)
Jun 2007 - Apr 2008   Feb 2007 - Jun 2007
     
Raja Riffat Mukhtar (PSP)   Syed Ahmed Mobeen Zaidi (PSP)
Apr 2005 - Feb 2007   Jan 2004 - Apr 2005
     
 Wisal Fakhar Sultan (PSP)   Mohammad Anwar Virk (PSP)
 Oct 2001 - Jan 2004   Mar 2001 - Aug 2001
     
Faisal Shahkar (PSP)   Sultan Azam Temuri (PSP)
Dec 1999 - Dec 2000   Oct 1998 - Dec 1999
     
Mohd Aslam Tareen (PSP/QPM)   Ahsan Mehboob (PSP/QPM)
Apr 1998 - Sep 1998   Jan 1995 - Apr 1998
     
Malik Waqar Aslam (PSP)   Malik K.B Awan (PSP)
Apr 1994 - Jan 1995   Jun 1992 - Apr 1994
     
 Mohd Usman Khan (PSP)   Rafiq Hassan Butt (PSP)
Oct 1991 - Jun 1992   Jun 1991 - Oct 1991
     
Rasheed Ahmed Murtaza (PSP)     
Jul 1990 -  Jun1991